To Navigation

Choose language

Our prices


Apartment Stillup:

Peak Season
Prices
10.07.2016 - 03.09.2016 49 Euro
18.12.2016 - 07.01.2017 49 Euro
22.01.2017 - 08.04.2017 49 Euro
09.07.2017 - 02.09.2017 49 Euro
Low Season
Prices
10.04.2016 - 09.07.2016 46 Euro
04.09.2016 - 17.12.2016 46 Euro
08.01.2017 - 21.01.2017 46 Euro
09.04.2017 -  08.07.2017 46 Euo
03.09.2017 - 16.12.2017 46 Euro

Apartment Zillergrund:

Peak Season
Prices
10.07.2016 - 03.09.2016 49 Euro
18.12.2016 - 07.01.2017 49 Euro
22.01.2017 - 08.04.2017 49 Euro
09.07.2017 - 02.09.2017 49 Euro
Low Season
Prices
10.04.2016 - 09.07.2016 46 Euro
04.09.2016 - 17.12.2016 46 Euro
08.01.2017 - 21.01.2017 46 Euro
09.04.2017 -  08.07.2017 46 Euo
03.09.2017 - 16.12.2017 46 Euro

Apartment Schlegeis:

Peak Season
Prices
10.07.2016 - 03.09.2016 59 Euro
18.12.2016 - 07.01.2017 59 Euro
22.01.2017 - 08.04.2017 59 Euro
09.07.2017 - 02.09.2017 59 Euro
Low Season Prices
10.04.2016 - 09.07.2016 56 Euro
04.09.2016 - 17.12.2016 56 Euro
08.01.2017 - 21.01.2017 56 Euro
09.04.2017 -  08.07.2017 56 Euo
03.09.2017 - 16.12.2017 56 Euro

Picture gallery